Hucurat Suresi Arapça Latince Okunuşu, Türkçe Anlamı, Konusu ve Faziletleri

Hucurat suresi Kur’an-ı Kerim’in kaçıncı cüzü, sayfası, ayet sayısı, Arapça Latince okunuşu,

Hucurat suresi 26.cüzde yer almaktadır. 514. Sayfadan başlayıp 516. Sayfada sona ermektedir. Toplam 18 ayetten oluşan sure 340 kelimeden oluşur ve 1476 harf içerir. Medine zamanında nüzul olmuştur. Hucurat kelime anlamı olarak odalar manasına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in ailesiyle beraber kaldıkları odaları temsil etmektedir. Yüce Kitabımızın 49.suresdir. 

Bu makalede ve Hucurat Suresi Arapça Hucurat Suresi Latince Hucurat Suresi Okunuşu Hucurat Suresi Türkçe Anlam konusunda detaylar bulabilirsiniz.

Kur’an-ı Kerim’in her ayeti insanlığı bilgilendirmek ve nasıl hareket etmesini sağlamayı amaçlar. Bu surenin konusu sosyal yaşam, aile, ikili birliktelikler, edepli konuşma gibi temaları anlatmaktadır. ALLAH’ın Resulünün evini temsil eden bu sürede çok değerli mesajlar vardır. 

Hucurat
Hucurat Suresi Arapça Latince Okunuşu, Türkçe Anlamı, Konusu ve Faziletleri

Hucurat Suresinin Konuları

 • Peygamber ile konuşmanın nasıl olacağı hakkında bilgi verir.
 • Haber ve rivayetlerin gerçek olup olmadığının incelenmesini söyler.
 • Müslümanların da aralarında savaş çıkabileceğini konu alır.
 • İslam’ın kardeşlikle alakalı konularını ele alır. 
 • Alaycılık huşunu ele alır.
 • Kötü zan durumuna yaklaşmamayı, uzaklaşmamayı anlatır.
 • İnsanlığın milletler halinde var edildiğini söyler.
 • Şirk konusunu ele alır.
 • Müslümanların durumundan ve toplumların Müslümanlara olan duruşunu anlatır.

Hucurat Suresinin Arapça Latince Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. Ya eyyühellezıne amenu la tükaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihı vettekullah innellahe semıun alım

2. Ya eyyühellezıne amenu la terfeu asvateküm fevka savtin nebiyyi ve la techeru lehu bil kavli ke cehri ba’dıküm li ba’dın en tahbeta a’malüküm ve entüm la teş’urun

3. İnnellezıne yeğuddune asvatehüm ınde rasulillahi ülaikel lezınemtehanellahü kulubehüm lit takva lehüm mağfiratüv ve ecrun azıym

4. İnnellezıne yünaduneke miv verail hucürati ekseruhüm la ya’kılun

5. Ve lev ennehüm saberu hatta tahruce ileyhim le kane hayral lehüm vallahü ğafurur rahıym

6. Ya eyyühellezine amenu in caeküm fazikum bi nebein fe tebeyyenu en tüsıybu kavmem bi cehaletin fe tusbihu ala ma fealtüm nadimın

7. Va’lemu enne fıküm rasulellah lev yütıy’uküm fı kesırim minel emri le anittüm ve lakınnellahe habbebe ileykümül ımane ve zeyyenehu fı kulubiküm ve kerrahe ileykümül küfra vel füsuka vel ısyan ülaike hümür raşidun8. Fadlem minellahi ve nı’meh vallahü alımün hakım

9. Ve in taifetani minel mü’minınaktetelu fe aslihu beynehüma fe im beğat ıhdalüma alel uhra fe katilületı tebğıy hatta tefıe ila emrillah fe in faet fe aslihu beynehüma bil adli ve aksitu innellahe yühıbbül müksitıyn10. İnnemel mü’minune ıhvetün fe aslihu beyne ehaveyküm vettekullahe lealleküm türhamun

11. Ya eyyühellezıne amenu la yeshar kavmün min kavmin asa ey yekunu hayram minhüm ve la nisaüm min nisain asa ey yekünne hayram minhünn ve la telmizu enfüseküm ve la tenabezu bil elkab bi’sel ismül füsuku ba’del iman ve mel lem yetüb fe ülaike hümüz zalimun

12. Ya eyyühellezıne amenütenibu kesıram minez zanni inne ba’daz zanni ismüv ve la tecessesu ve la yağteb ba’duküm ba’da e yühıbbü ehadüküm ey ye’küle lahme ehıyhi meyten fe kerihtümuh vettekullah innellahe tevvabür rahıym

13. Ya eyyühen nasü inna halaknaküm min zekeriv ve ünsa ve cealnaküm şüubev ve kabaile li tearafu inne ekrameküm ındellahi etkaküm innellahe alımün habır

14. Kaletil a’rabü amenna kul lem tü’minu ve lakin kulu eslemna ve lemma yedhulil imanü fi kulubiküm ve in tütıy’ulahe ve rasulehu la yelitküm min a’maliküm şey’a innellahe ğafurur rahıym15. İnnemel mü’minunellezıne amenu billahi ve rasulihı sümme lem yertabu ve cahedu bi emvalihim ve enfüsihim fı sebılillah ülaike hümüs sadikun

16. Kul etüallimunellahe bi dıniküm vallahü ya’lemü ma fis semavati ve ma fil ard vallahü bi külli şey’in alım

17. Yemünnune aleyke en eslemu kul la temünnu aleyye islameküm belillahü yemünnü aleyküm en hedaküm lil ımani in küntüm sadikıyn

18. İnnellahe ya’lemü ğaybes semavati vel ard vallahü basıyrum bima ta’melun

Hucurat Suresi Türkçe Anlamı Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 • Ey iman edenler! Allah’ın ve Resulünün huzurunda ileri gitmeyin ve Allah’a karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Allah işitendir, bilendir. 
 • Ey iman edenler, seslerinizi Peygamber’in sesinden fazla yükseltmeyin, O’nunla konuşurken birbirinizle yaptığınız gibi sesinizi yükseltmeyin, yoksa yaptığınız iyilikler, haberiniz olmadan boşa çıkar. 
 • Muhakkak ki Resûlullah’ın huzurunda sesini alçaltanlar, işte onlar, Allah’ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için hem mağfiret hem de büyük bir ödül vardır. 
 • Muhakkak ki ey Muhammed, sana odaların arkasından seslenenlerin çoğu akıl kullanmıyor. 
 • Sen yanlarına gelinceye kadar sabretselerdi, onlar için daha hayırlı olurdu. Ve Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. 
 • Müminler, size bir musibetçi bir haber getirirse, bilmeden başkalarına zulmederseniz ve daha sonra yaptıklarınızdan pişmanlık duyarsanız, önce araştırın.
 • Ve bilin ki Allah’ın elçisi aranızdadır. Eğer hükümetin büyük bir kısmında sana itaat etseydi, kesinlikle başın belaya girerdi; Fakat Allah, size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi ve küfrü, fuhşu ve azgınlığı size çirkin kıldı. İşte onlar doğru yolda olanlardır. 
 • Allah’ın lütfu ve lütfuyla. Şüphesiz Rabbimiz her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibi O’dur. 
 • Ve eğer mü’minlerden iki grup savaşa girerse, aralarını barıştırın. Ve eğer onlardan biri diğerine zulmederse, zulmedenlerle Allah’ın hükmüne dönünceye kadar savaşın; sonra dönerse aralarını adaletle düzeltin ve adaletli davranın. Allah adaletli olanları sever. 
 • Müminler kardeşten başkası değildir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’a karşı sorumluluğunuzu yerine getirin, umulur ki rahmete eresiniz. 
 • Ey iman edenler! Bir grup başka bir grupla alay etmesin, belki ikincisi birincisinden daha iyidir. Bazı kadınlar diğer kadınlarla alay etmesinler, belki ikincisi birincisinden daha hayırlıdır, ne birbirlerini tahkir eder, ne de lâkaplarla birbirlerini tahkir ederler. Ne kötüdür, iman ettikten sonra kardeşine hakaret etmek [yani Müslüman kardeşine (mümin) Ey günahkâr veya Ey zalim vb. diye hitap etmek]. Ve kim tövbe etmezse, işte onlar gerçekten Zalimun’dur (zâlimler vb.). 
 • Ey iman edenler, çok fazla zanda bulunmaktan kaçının, bazı zanlar günahtır. Birbirinize casusluk yapmayın ve insanların arkasından kötü konuşmayın. Aranızdan hiçbiriniz ölü kardeşinizin etini yemeği diler mi? Hayır, nefret edersin. O halde Allah’tan sakının: Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 
 • Ey insanlar, şüphesiz biz sizi bir erkek ve bir dişiden var ettik ve birbirinizle tanışasınız diye sizi ırklar ve kabileler kıldık. Muhakkak ki Allah katında en şerefli olanınız, en takvalı olanınızdır. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. 
 • Bedeviler: İnandık derler. De ki: İnanmıyorsunuz, lakin Biz İslam’a teslim olduk diye telaffuz ediyorsunuz, çünkü iman henüz kalplerinizde yer etmedi. Ama Allah’a ve Resûlüne (s.a.v) itaat ederseniz, O, yaptıklarınızın karşılığını hiçbir şekilde eksiltmez. Şüphesiz ki Rabbiniz çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. 
 • Muhakkak ki müminler ancak Allah’a ve Resulüne iman edenlerdir; sonra şüpheye düşmediler ve mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ettiler; işte onlar samimidirler. 
 • Ey Muhammed onlara de ki: Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilirken ve Allah her şeyden haberdarken siz dininizi Allah’a mı öğretiyorsunuz? 
 • Peygamberimize boyun eğmekle sana iyilik yaptıklarını sanıyorlar. De ki: ‘Sakın teslimiyetinizi bana bir iyilik olarak görmeyin. Eğer gerçekten samimi iseniz, sizi imana hidâyet ederek size bir lütufta bulunan Allah’tır.’ 
 • Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir; ve Allah, her ne yaparsanız onu hakkıyla görendir.

Hucurat Suresi Faziletleri ve Sırları Nelerdir?

İmam Cafer-i Sadık (r.a) bu sureyi okuyanların Sevgili Peygamberimiz Muhammed (s.a.v) Allah’ın itaat eden ve isyan edenlerin on katı kadar sevap alacaksınız. 

Hucurat Suresini kâğıda yazıp, boyuna kolye olarak takarsanız, savaşta ve çarpışmada korku ve endişeden korunarak barış içinde kalırsınız. Bu dünyada ve ahirette hep hayırlara sahip olur.  Ayrıca kötü bir ruhun etkisi altında ise şeytandan kurtulur ve şeytan bir daha asla yanına yaklaşamaz.

Bir çini tabağın üzerine Hucurat Suresi yazılsa, temiz su ile yıkansa ve bir anne onu içerse, kurumuş olsaydı dahi sütü gelirdi. O ve çocuğu her türlü korku ve zarardan korunur.

Hamile bir kadın, içinde Hucurat Suresi çözülen suyu içerse, hem kendisi hem de çocuğu tehlikeden kurtulur ve bu suyu içmek emziren annede anne sütünü de arttırır.

Hucurat Suresi’ni yazmak ve elinde bulundurmak, şeytanın kaçmasını sağlar, savaş ve huzursuzluk zamanlarında bir koruma görevi görür.

Ebu Abdullah Cafer ibn Muhammed şöyle demiştir: Saralı bir kimse Hucurat sûresini yazıp onu yanında bulundurursa şifa bulur. Ayrıca şeytanın tehlikelerinden de emin olacak ve hiçbir korkusu olmayacaktır.

Hucurat Suresinin Tefsiri

Hucurat Suresi, kişinin Peygamber Efendimize karşı davranışının nasıl olması gerektiği hakkında konuşarak başlar. Peygamber’in huzurunda yüksek sesle ve kaba bir şekilde konuşmamalıdır. Hucurat Suresi, başkalarından şüphelenmek, başkalarını gözetlemek, gıybet etmek gibi bazı kötü sosyal davranışlardan da bahseder. 

Allah Hucurat Suresi’nin meşhur ayetlerinden birinde, insanların kendi katında en üstün olanlarının Allah’tan en çok sakınanlar olduğunu bildirmektedir. Yani ten rengi, ırkı, dili, etnik kökeni diğerlerine üstünlüğünü belirleyen faktörler değildir, aksine Allah’tan sakınmak insanı diğerlerinden üstün kılar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir