İngilizce Bilmeceler ve Cevapları (Türkçe Çevirisiyle)

What is the best cure for dandruff? Kepeğe karşı en iyi çözüm nedir?

Bu içerikte ve İngilizce Bilmeceler Bilmeceler ve Cevapları İngilizce-Türkçe Bilmeceler İngilizce Bilm ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Baldness

Kellik

What is full of holes but still holds water? Deliklerle dolu olan ama hala su tutan şey nedir?

A Sponge

Bir Sünger

What is always in front of you but can’t be seen? Sürekli önünde olan ama göremediğin şey nedir?

The future

Gelecek

What goes up but never comes down? Sürekli yükselen ama hiç inmeyen şey nedir?

Your age

Senin yaşın

What can you keep after giving to someone? Birine verdikten sonra tutabildiğin şey nedir?

Your word

Sözün

You walk into a room that contains a match, a kerosene lamp, a candle and a fireplace. What would you light first? Bir odaya girdin ve bu odada kibrit, gaz lambası, mum ve şömine var. önce hangisini yakarsın?

The match

Kibriti

What can’t talk but will reply when spoken to? Konuşamayan ama söyleneni tekrarlayan şey nedir?

An echo

Yankı

What can you hold in your left hand but not in your right? Sol elinde tutabildiğin ama sağ elinde tutamadığın şey nedir?

Your right elbow

Sağ dirseğin

What gets bigger when more is taken away? Daha fazlası alındıkça büyüyen şey nedir?

A hole

Bir delik

Where does today come before yesterday? Bugün nerede dünden önce gelir?

The dictionary

Sözlükte

What invention lets you look right through a wall? Duvarların içinden bakmanı sağlayan icat nedir?

A window

Pencere

What goes up and down but doesn’t move? Yukarı ve aşağı giden ama hareket etmeyen şey nedir?

A staircase

Merdiven

What has hands, but can’t clap? Neyin elleri vardır ama alkışlayamaz?

A clock

Bir saat

What has to be broken before you can use it? Neyin kullanmadan önce kırılması gerekir?

An egg

Bir yumurta

What has a neck, but no head? Bir boynu olan fakat kafası olmayan şey nedir?

A bottle

Plastik şişe

Why did the boy bury his flashlight? Küçük çocuk neden el feneri gömdü?

Because the batteries died

Çünkü pilleri ölmüş

What is so delicate that saying its name breaks it? Ne o kadar narindir ki adını bile söylemek onu kırar?

Silence

Sessizlik

Why would a man living in New York not be buried in Chicago? Neden New York’ta yaşayan adam Chicago’ya gömülmedi?

Because he is still living

Çünkü hala yaşıyor

Which month has 28 days? Hangi ayda 28 gün vardır?

All of them, of course

Hepsinde, tabii ki

How many letters are there in the alphabet? Alfabede kaç harf vardır?

Eight- A-l-p-h-a-b-e-t

Altı – A-L-F-A-B-E

They come out at night without being called, and are lost in the day without being stolen. What are they? Geceleri çağrılmadan çıkarlar, Sabahları çalınmadan kaçarlar. Onlar nedir?

Stars

Yıldızlar

Why do lions eat raw meat? Aslanlar neden çiğ et yerler?

Because they never learned to cook

Çünkü pişirmeyi asla öğrenmediler

What do lazy dogs do for fun? Tembel köpekler eğlenmek için ne yaparlar?

Chase parked cars

Park halindeki arabaları yakalarlar

Why do bees hum? Arılar neden vızıldar?

Because they do not know the words

Çünkü kelimeleri bilmiyorlar

What is the last thing you take off before bed? Yatağa girmeden önce yaptığın son şey nedir?

Your feet off the floor

Ayağını yerden kaldırmak

If you threw a White stone into the Red Sea, what would it become? Eğer kızıl denize beyaz bir taş atarsan ne olur?

Wet

taş ıslanır

What has four legs, but can’t walk? 4 ayağı olan ama yürüyemeyen şey nedir?

A table

Bir masa

Why did the woman wear a helmet at the dinner table? Kadın neden yemek masasında kask taktı?

Because of her crash diet

yoğun diyetinden dolayı

Why are teddy bears never hungry? Oyuncak ayılar neden hiç acıkmaz?

Because they are always stuffed

Çünkü onlar sürekli doldurulmuş haldeler

What do you call a man who does not have all his fingers on one hand? Bir elinde tüm parmakları olmayan birisini nasıl çağırırsın?

Normal – You have fingers on both hands!

Normal – İki elimizde de parmaklarımız var

Which football player wears the biggest helmet? Hangi amerikan futbolu oyuncusu en büyük kaskı takar?

The one with the biggest head

En büyük kafalı olan

Have you heard about the restaurant on the moon? Aydaki restorantı duydun mu?

Great food, but no atmosphere

Yemekleri güzel ama atmosferi yok

What kind of cup can’t hold water? Hangi tür kap su tutamaz?

A cupcake

kap-kek

How many sheep does it take to make one wool sweater? Yün bir kazak için kaç tane koyun gerekir?

I didn’t even know sheep could knit!

Koyunların örgü yapabildiğini bile bilmiyordum!

What goes through towns and over hills but never moves? Şehirlerden ve ovalardan geçen ama hiç hareket etmeyen şey nedir?

A road

Yollar

What is something you will never see again? Bir daha asla göremeyeceğin şey nedir?

Yesterday

Dün

What is the center of Gravity? Yer çekiminin merkezi nedir?

The letter V

E harfi

Who is the fastest runner in the whole world? Bütün dünyadaki en hızlı koşucu kimdir?

Adam. Because he was the first in the human race

Adem. Çünkü o insan ırkının ilki

Which question can you never answer yes? Hangi sorunun cevabına asla evet diyemezsin?

Are you asleep yet?

Hala uyuyor musun?

Where can you find cities, towns, shops, and streets but no people? Nerede şehirleri, kasabaları, dükkanları, ve sokakları bulabilirsin ama insanları bulamazsın?

A map

Bir haritada

What word is spelled wrong in every dictionary? Bütün sözlüklerde yanlış hecelenen kelime hangisidir?

Wrong

Yanlış

Why don’t we need a compass at the North Pole? Neden kuzey kutbunda pusulaya ihtiyaç duymayız?

Because every direction is south

Çünkü bütün yönler güneydir

What has thirteen hearts but no body and no soul? Neyin 13 tane kalbi vardır ama vücudu ve ruhu yoktur?

A pack of playing cards

Bir paket iskambil kartının

What has one eye but cannot see? Bir gözü olan ama göremeyen şey nedir?

A needle

Bir iğne

What can you catch but not throw? Yakalanabildiğin ama fırlatamadığın şey nedir?

A cold

Soğuk algınlığı

What comes down but never goes up Sürekli aşağı gelen ama hiç yukarı çıkmayan şey nedir?

Rain

Yağmur

Why did the turkey cross the road? Hindi neden yolun karşı tarafına geçmiş?

Because the chicken was on vacation

Çünkü tavuk tatildeymiş

How do you catch a squirrel? Bir sincabı nasıl yakalarsın?

Climb a tree and act like a nut!

Ağaca tırman ve yok gibi davran! Nut(fındık) kelimesi not(olmamak) gibi kullanılmış

Can you guess what is at the end of a rainbow? Gökkuşağının sonunda ne olduğunu tahmin edebilir misin?

The letter ‘W’

‘I’ harfi

What did one ocean say to the other ocean? Bir okyanus diğer okyanusa ne dedi?

It did not say anything. It just waved.

Bir şey demedi. Sadece selamladı. (Wave hem selamlamak hemde dalga anlamına gelir.)

A girl fell off a 40 feet ladder, but still did not get hurt. Why? Küçük kız 40 metrelik bir merdivenden düştü ama canı hiç acımadı. Nasıl?

She fell off the bottom step

İlk basamağından düştü

Imagine you are in the middle of the sea. Your boat has a hole, and you are surrounded by sharks. What will you do? Hayal et ki denizin ortasındasın, teknende bir delik var ve etrafın köpek balığı dolu. Ne yaparsın?

Stop imagining

Hayal etmeyi bırak

Is it possible for any man to go without sleeping for ten days? 10 gün boyunca uyumadan yaşamak mümkün mü?

It is possible, as we all sleep through the night and not during the day.

Gündüzleri değilde geceleri uyuduğumuz sürece mümkün.

What has its shoes on even while sleeping? Uyurken bile ayakkabılarını kim çıkartmaz?

A horse

Bir at

My pockets are empty, but they still have something in it. What is it? Ceplerim boş ama hala içlerinde bir şey var. Nedir?

They have holes in it

İçlerinde delik var

You can serve it but cannot eat it? Servis edilebilen ama yenemeyen şey nedir?

A tennis ball

Bir tenis topu

I am bought for eating, but people do not eat me. Why? Yenmek için alındım, ama beni yemiyorlar. Neden?

Because I am a plate

Çünkü ben bir tabağım

If you are travelling south on an electric train, which way is the smoke from the train going? Bir elektrikli trende güneye doğru seyahat ediyorsan trenin dumanları hangi yöne doğru gider?

Nowhere. An electric train does not produce smoke

Hiç bir yere. Elektrikli tren duman üretmez

What Do You Want The Most When You Feel Thirsty? Susadığın zaman en çok ne istersin?

Water

Su

Poor people have it. Rich people need it. If you eat it you die. What is it? Fakirde olan, zenginlerinse ihtiyaç duyduğu ve eğer yersek bizi öldürecek olan şey nedir?

Nothing

Hiçbir şey

If I have it, I don’t share it. If I share it, I don’t have it. What is it? Sahipsem paylaşmam, paylaşırsam artık sahip değilimdir. Bu nedir?

A secret

Bir sır

What can run but can’t walk? Ne akabilir ama yüzme bilmez?

Water

Su

What do you call bears with no ears? Kulakları olmayan ayıları nasıl çağırırsın?

“B”

B-ears. ‘ear’ kulak demektir

What can you make that you can’t see? Yapabildiğin ama göremediğin şey nedir?

Noise

Ses

What goes up when the rain comes down? Yağmur damlaları inerken yükselen şey nedir?

An umbrella

Şemsiye

What do you bury when it’s alive and dig up when it’s dead? Neyi yaşarken gömer ve ölünce topraktan çıkartırsın?

A plant

Bir bitkiyi

What can you fill with empty hands? Boş ellerle neyi doldurabilirsin?

Gloves

Eldivenleri

What is made of water but if you put it into water it will die? Sudan yapılma olan ama suyun içine koyulunca ölen şey nedir?

An ice cube

Bir buz küpü

What loses its head in the morning but gets it back at night? Ne her sabah kafasını kaybeder ama her gece geri alır?

A pillow

Bir yastık

We are brothers from the same mother, but we’ve never met. Aynı anneden olma kardeşleriz ama birbirimizi hiç görmedik.

Day and night

Gündüz ve gece

I use my ear to speak and my mouth to hear. What am I? Konuşmak için kulaklarımı ve duymak için ağzımı kullanırım. Ben neyim?

A phone

Telefon

What grows only upwards and can never come down? Sadece yukarı doğru büyüyen ve hiç geri düsmeyen şey nedir?

Our height

Boyumuz

I can carry lots of food, but cannot eat anything. Bir sürü yiyeceğim var, ama hiç birisini yiyemiyorum

A refrigerator

Buzdolabı

I am hard like stone, but I grow on your body. What am I? Taş kadar sertim ama senin vücudunda büyüyorum. Ben neyim?

A tooth

Diş

I’m excellent to taste, but horrible to smell. What am I? Tat almakta harikayım ama koku almakta berbat. Ben neyim?

A tongue

Dil

I’m found in socks, scarves and mittens; and often in the paws of playful kittens. What am I? Çorapta, atkıda, eldivende olurum. Bazen kedilerin patilerinde de bulunurum. Ben neyim?

Yarn

İplik

I shave every day, but my beard stays the same. What am I? Her gün traş ediyorum ama sakallarım hep aynı boyda kalıyor. Ben neyim?

A barber

Bir berber

The more of this there is, the less you see. What is it? Bundan daha çok olursa, Daha az görürsün. Bu nedir?

Darkness

Karanlık

What can fill a room but takes up no space? Ne odayı tamamen doldurabilir ama hiç yer tutmaz?

Light

Işık

97524