Cumhuriyet Sözleri

Cumhuriyet Sözleri Cumhuriyet bir ülkenin refahıdır. Kendi ayakları üzerinde durmasıdır. Kendi kaynaklarını kendi kullanan, üreten ülkeler cumhuriyet ile yönetilen ülkelerdir. Cumhuriyet yönetim şekli olan ülke sömürgeliği kabul etmez. Çünkü halk ülkenin her yerindedir. Üretiminde, eğitiminde ve yönetiminde. Halk kendini yönetecek kişileri kendi içinden seçer. Kendi içinden seçilen kişi halkının yaşadıklarını, neler yapılması gerektiğini ve nasıl karar vereceğini daha iyi bilir. Alınan kararlar ülke olarak birlikte alınır. Demokrasi bunu gerektirir. İyi günde kötü günde birlik olunur.

Bu makalede ve Cumhuriyet Sözleri Atatürk Cumhuriyet Bayramı Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Dönemi ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Türk ulusu cumhuriyetin ilanından önce yaşadığı işgalleri işte bu birlik ve mücadele duygusu ile birlikte yenmiştir. Topraklarımız işgal halinde iken, paylaşılıyor iken Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliği ile çok zor durumda birlik ve berberlik içinde Kurtuluş Savaşı’na girilmiş ve vatanın her karış toprağı düşmanlardan temizlenmiştir.

Yaşananlar her ulusun kaldırabileceği derecede şeyler değildi. Fakat Türk ulusu bu zorlu günleri inanarak büyük mücadeleler ile geride bıraktı. Vatanın ne zorluklarla kurtulduğu ve yeni ülkenin kuruluşu bizlerin özel günler dendiğinde haklı gurur ile kutlayacağımız günlerimiz olmuştur.

Cumhuriyet sözleri her ülkeye nasip olamayacak bizim şanlı tarihimizi anlatan sözlerdir. Atalarımızın yaşadığı zorluklar, kazandığı başarılardır.                             

Cumhuriyet Sözleri
Cumhuriyet Sözleri

İşte Editörün Seçimi ile Gurur Veren Cumhuriyet Sözleri

 1. “Cumhuriyet, milletin egemenliğini simgeleyen en değerli mücevherdir.” – Mustafa Kemal Atatürk
 2. “Cumhuriyet, milletin kalbinde yer etmiş bir aşk ve bağımsızlık ateşidir.” – İsmet İnönü
 3. “Cumhuriyet, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık aşkının sonsuz yansımasıdır.” – Bülent Ecevit
 4. “Cumhuriyet, milletin birlik ve beraberlik ruhunun taçlandığı müstesna bir rejimdir.” – Adnan Menderes
 5. “Cumhuriyet, aydınlık geleceğin teminatı ve milletin ortak değerlerinin koruyucusudur.” – Celal Bayar
 6. “Cumhuriyet, milletin iradesiyle şekillenen, hürriyetin ve demokrasinin yaşayan bir eseridir.” – Cemal Gürsel
 7. “Cumhuriyet, milletin gücünü ve azmini temsil eden en kıymetli emanettir.” – Kenan Evren
 8. “Cumhuriyet, milletin sevgi ve sadakatle sahip çıktığı en büyük mirasıdır.” – Turgut Özal
 9. “Cumhuriyet, milletin bağımsızlık ve vatan sevgisiyle yoğrulmuş, yüreklerde sonsuz bir sevgiyle taşınan bir değerdir.” – Abdullah Gül
 10. “Cumhuriyet, milletin ortak geleceğine olan inancının en parlak ifadesidir.” – Recep Tayyip Erdoğan

Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük sevdasının somutlaştığı, demokrasi ve laikliğin temellerinin atıldığı, milletin egemenliğini ilan ettiği anlamlı bir yönetim biçimidir. Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşıdır ve milletimizin ortak değerlerini koruyan bir kaledir. Cumhuriyet, hür, bağımsız ve onurlu bir milletin eseridir ve milletimizin gönlünde sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu özel değeri Cumhuriyet Bayramı’nda bir kez daha yürekten kutluyoruz.

Cumhuriyet Sözleri

 • Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.
 • Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.
 • Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır.
 • Milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliği ile bir halk yönetimidir.
 • Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.
 • Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.
 • Gençler Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yaşatacak ve idare ettireceksiniz. Atatürk
 • Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegâne millet Türklerdir.

Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

Yeni binanın adı Cumhuriyet’tir. Temelinde kan ve iman vardır. Biz bu binanın yıkılmayacağına inanmışız. Mustafa Kemal Atatürk

Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.

Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir.

Türkiye’de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk Hükümetinin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır.

Baylar ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, mensublar memleketi olmaz. En doğru ve en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır. Atatürk

Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.

Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye’nin istiklaline, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etek lüzumu öğretilmelidir. Atatürk

Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.

Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lazım olanı yapmaya hazırız. Atatürk

Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız.

Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye’nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir.

Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Alelâde politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir.

Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakkında kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak görünüşe düşkün insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini hükümetinin yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeğe muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkiye lâyık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.

Bugünkü hükümetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükümettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükümettir. Artık hükümet ve hükümet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır.