Hatim Duası Okunuşu ve Anlamı! Kuranda Hatim Nasıl İndirilir?

Hatim etmek Kuran-ı Kerim’i baştan sona okumak için kullanılan bir terimdir. Hatim duası ile de bunun taçlandırılması son derece faziletlidir. Bilhassa Ramazan ayı Kuran okumak için en güzel zamanlar olarak anılır. Allah(c.c)’nün kelamı olan Kuran-ı Kerim tüm Müslümanlar için her harfiyle sevap kılınmıştır. 

Kuran’ı hatim etmek isteyenler için öncelikle hatim kelimesinin anlamının bitirmek, tamamlamak anlamlarına geldiğini ve aynı zamanda örtmek olarak da kullanıldığını hatırlatalım. Hatim etmek için Kuran-ı Kerim’i ezberlemek gerektiğini düşünenler olsa da aslında böyle bir zorunluluk yoktur. İsteyen açıp başından sonuna kadar okuyarak, isteyen ise ezberleyip başından sonuna kadar okuyarak Kuran’ı hatmedebilir.

Ramazan-ı şerifin en güzel etkinliklerinden birisi olan mukabeleler ise Kuran okumak için yapılır. Kuran okumaya veya dinlemeye bu isim verilir. Müslümanlar hali hazırda hayatları boyunca gündelik yaşamlarında Kuran-ı Kerim’e yer verirler. Ancak Ramazan gecelerinde toplanarak mukabeleler yapmak, Kuran okumak ve dinlemek oldukça faziletlidir. Her harfinde sevap olan Allah (c.c) kelamı kalplere nur doldurur. 

Ramazan ayı geldiğinde mukabelenin aynı zamanda bir peygamber sünneti olduğu unutulmamalıdır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed(SAV)’ün sünneti ve ameli olan mukabele aynı zamanda Cebrail (a.s) için de amel olarak sayılır. Ebü Hüreyre rivayetinde Hz. Muhammed(SAV) ‘’Hangi cemaat bir Allah evinde buluştuysa, eline Allah (c.c)’ün kitabını aldıysa ve okuyup dinlediyse onların gönülleri huzurla ve bereketle kaplanır. Onlar ki Kuran okuyup üzerine düşünüp müzakere edenler olarak rahmet kapılarını aralayandır. Melekler her daim onların etrafında toplanırlar ve Allah(c.c) o cemaatteki herkesi kendinden olanlar arasında bilir’’ buyuruyor. 

Hatim Duası Nasıl Okunur? Anlamı Nedir?

Bir Müslüman için Kuran-ı Kerim en önemli rehberlerin başında geliyor. Yine Allah’ın resulü olan peygamber efendimiz(SAV) tarafından bize nasihat edilen sünnetler bir diğer rehberimizdir. Mutlak suretle gündelik hayatımızda Kuran-ı Kerim’e yer vermeli, onu anlayarak okumalı ve hatmetmeliyiz. 

Ayrıca Kuran-ı Kerim’in bize gösterdiği yolda ilerlemeli, davranışlarımızı İslam’a uygun koşullarda sergilemeliyiz. Tıpkı Hz. Muhammed(SAV) gibi örnek bir hayat için mücadele etmeliyiz. Bununla ilgili olarak peygamber efendimiz (SAV) ‘’Her kim ki Kuran okuyorsa o kokusuyla ve lezzetiyle büyüleyen bir turunca benzer. Eğer bir Mümin Kuran okumuyorsa yine lezzeti güzeldir fakat kokusuyla mest etmez. Kokusuz bir hurma gibidir. 

Eğer bir Kuran’ı okuyan bir münafık ise kokusuyla cezbeden fakat tadı olmayan bir fesleğene benzer. Kuran da okumayan bir münafık ise ne kokusu olan ne de tadı olan adeta acı bir yaban keleğinden farksızdır’’ buyuruyor. İnsanın inançlı ya da inançsız olsa da Kuran okumasıyla nasıl farklılaşabileceğini çok güzel açıklıyor. 

Hatim duası elbette ki önemli bir dua olmakla beraber fazileti de son derece yüksektir. Bu ecre erişmeden evvel ise Nas, Fatiha ve Bakara surelerinin ilk beş ayetlerini okumak sünnet olarak bilinir. Hatim duası öncesinde surelerin ilk baştan başlayarak beşer ayetini okumak gerekir. Übey bin Ka’b rivayetinde ‘’Resulallah(SAV) önce Nas ve ardından Fatiha suresinin başından beş ayet okuyup sonra Bakara suresinden beş ayet okurdu. Ondan sonra Hatim duası okumaya başlardı’’ buyruluyor. Hatim duası okunduktan sonra denen El Fatiha ile birlikte Fatiha suresinin okunması gerektiği ise unutulmamalıdır.

Hatim Duası Arapça Latince Okunuşu 

“El-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn. Vel-‘âkibetü lil-müttekîn. Velâ ‘udvâne illâ ‘alezzalimîn. Ves-salâtü ves-selâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘âlihî ve sahbihî ecme’în. Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-semî’ul-‘alîm. Ve tüb ‘aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-Rahîm. Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Bi beraketil-Kur’ânil-‘azîm. Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-‘âlemîn. Va’fü ‘annâ yâ Kerîm. Va’fü ‘annâ yâ Rahîm. Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn. Allâhümme zeyyinnâ bi zînetil-Kur’ân. Ve ekrimnâ bi kerâmetil-Kur’ân. Ve şerrifnâ bi şerâfetil-Kur’ân. Ve elbisnâ bi hil’atil-Kur’ân. Ve edhilnel-cennete bi şefâatil-Kur’ân. Ve ‘âfinâ min külli belâid-dünyâ ve ‘azâbil-âhirati bi hurmetil-Kur’ân. Verham cemî’a ümmet-i Muhammedin yâ Rahîmü yâ Rahmân. Allâhümec’alil-Kur’âne lenâ fid-dünyâ karînâ. Ve fil-kabri mûnisâ. Ve fil-kıyâmeti şefî’ân ve ‘ales-sırâti nûrâ. Ve ilel-cenneti rafîkâ. Ve minennâri sitran ve hicâbâ. Ve ilel-hayrâti küllihâ delîlen ve imâmâ. Bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ Kerîm.

Allâhümmeh-dinâ bi hidâyetil-Kur’ân. Ve neccinâ minen-nîrâni bi kerâmetil-Kur’ân. Verfa’ deracâtina bi fadîletil-Kur’ân. Ve keffir ‘annâ seyyiâtinâ bi tilâvetil-Kur’ân. Yâ zel-fadli vel-ihsân. Allâhümme tahhir kulûbenâ. Vestur ‘uyûbenâ. Veşfi merdânâ. Vekdi duyûnenâ. Ve beyyid vücûhenâ. Verfa’ deracâtina. Verham âbâenâ. Veğfir ümmehâtinâ. Ve eslih dînenâ ve dünyânâ. Ve şeddid şemle a’dâina. Vehfaz ehlenâ ve emvâlenâ ve bilâdenâ min cemî’l-âfâti ve’l-emrâdi ve’l-belâyâ. Ve sebbit akdâmenâ, ven-surnâ ‘alel-kavmil-kâfirîn. Bi hurmetil-Kur’ânil-‘azîm. Allâhümme belliğ sevâbe mâ kara’nâhü. Ve nevvir mâ televnâhü ilâ rûhi seyyidinâ Muhammedin sallâllahü te’âlâ ‘aleyhi ve selem. Ve ilâ ervâhi cemî’ı ihvânihî minel-enbiyâi vel-murselîn. Salevâtullâhi ve selâmühû ‘aleyhim ecma’în. Ve ilâ ervâhi âlihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve ashâbihî ve etbâ’ıhî ve cemîı’ zürriyyâtihî rıdvânullâhi te’âlâ ‘aleyhim ecma’în.

Ve ilâ ervâhi âbâinâ ve ümmehâtinâ ve ihvâninâ ve ehavâtinâ ve evlâdina ve akribâinâ ve ehibbâinâ ve asdikâinâ ve esâtîzinâ ve limen kâne lehû hakkun ‘aleynâ ve li cemî’ıl-mü’minîne vel-mü’minâti vel-müslimîne vel-müslimâti, el-ahyâi minhüm vel-emvâti. Yâ kâdiyel-hâcâti! Yâ mücîbed-d’avâti! İstecib du’âenâ bi rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn. (el-Fatiha)

Hatim Duası Türkçe Anlamı 

Tüm bu alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd ederim ki düşmanlıklar yalnızca zalimlerindir. İyi olan ise müttakilere hastır. Hz. Muhammed(SAV)’e, onun ehl-i beytine, ashabına ve ümmetine salat ve selam. Ya Rabbim, sen her şeyi bilen, her şeyi gören ve işitensin. Bizlerin yaptığı tüm ibadetleri kabul eyle. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü sen en çok merhamet edensin. En çok bağışlayansın.

 Hidayetinle beraber bize sırat köprüsüne ulaşmayı ve oradan geçmeyi nasip eyle ya Rabbim. Kuran ve alemlerin rahmeti olarak gönderdiğin peygamberin yüzü suyu hürmetine bizi bağışla. Rahim, Kerim, Rahman olan Allah’ım. Bizi bağışlayacak olan yalnızca sensin. İhsan et ve bizim tüm günahlarımızı affet. Yüce Allah’ım gönderdiğin Kuran-ı Kerim ile bizi onurlandır. O ki bizim en güzel süsümüz, en hoş kokumuz olsun. 

Kuran elbisesini giymeyi, senin cennetine girmeyi, ahiret azabı çekmemeyi bize nasip eyle. Tüm musibet ve belalardan Muhammed(SAV)’in ümmetini ayır ve onlara merhamet et ya Rabbi. Kuran-ı Kerim’i hayatımız boyunca yoldaşımız, kabirde dostumuz, kıyamet zamanı gelip çattığında ise şefaatçimiz kıl. Sırat köprüsünden geçerken hepimize nurlar saç.

 Kuran-ı Kerim’i cennette yanımızda, cehennem ile ise aramızda perde olarak gör Allah’ım. Ya Rabbim sen ihsan edensin ve hidayetinle bizi bağışlayansın. Kuran’ın yolundan bizi ayırma, cehennemin alevlerinden bizi koru ve hürmetinden mahrum etme. Tüm kusurlarımızı örtecek, kalplerimizi temizleyecek, amansız dertlere şifa olacak, yüzümüzü aydınlatacak olan sensin Allah’ım. 

Annelerimizi bağışla, babalarımıza ise sonsuz merhametini göster. Bize de hem dini hem de dünyevi yolculuğumuzda kusurlarımızı affedeceğin bir yaşam nasip eyle. Ailemizi, canımızı, malımızı, memleketimizi hem düşmanlardan hem de tüm musibetlerden koru ya rabbim. Kafilere karşı Kuran hürmetine bizimle ol. Yüce Allah’ım okuduğumuz bütün Kuran-ı Kerimleri senin için okuruz ve elçin Muhammed (SAV)’e ulaşmasını ümit ederiz. 

Okuduğumuz Kuran’ı hem ona hem de onun kardeşi olan tüm peygamberlere ulaştır ya Rabbim. Peygamberimizin çocuklarından ashabına, hanımlarından zürriyetinin en uç noktasına kadar tüm ruhlara ulaşmasını sağla ya Rabbim. Hayatını kaybetmiş olsa da bize bir şeyler katmış olan annelerimize, babalarımıza, kısacası ailelerimize ulaştır ya Rabbim. 

Hocalarımıza, dostumuza, bize emeği geçmiş ya da geçmemiş bütün Müslüman kavme okuduğumuz Kuran’ı ulaştır ya Rabbim. İcabetin sahibi, merhametlilerin en iyisi, en çok bağışlayan yüce Allah’ım sen bütün dualarımızı kabul eyle. Bütün peygamberlerine salat ve selam. Tüm alemlerin Rabbi olan Allah! Sen ki kudretin, şerefin, gücün ve merhametin tek sahibisin. Onların bahsettiği kötülüklerden, eksikliklerden, yoksunluklardan ıraksın. Sana hamdolsun, peygamberlerine selam olsun. (El Fatiha denir ve Fatiha suresi okunur)

82762