Siyer İlminin Temel Kavramları Ve Kaynakları Nelerdir?

Siyer İlmi

Siyer ilmi Hazreti Peygamberin yaşamını konu edinen bir ilim dalı olarak kabul edilmektedir. Siyer ilmi kaynakları ve kavramları bu açıdan oldukça önemli bir konu olmaktadır. Siyer ilminin temel kavramları ve kaynakları hakkındaki bilgileri sizler için hazırladık.

Bu yazıda ve Siyer İlmi Temel Kavramlar Kaynaklar Siyer İlminin Kavramları Siyer İlminin Kaynakları konusunda detaylar bulabilirsiniz.

Siyer
Siyer İlminin Temel Kavramları Ve Kaynakları Nelerdir?

Siyer ilmi İslami ilimler arasında kabul edilen Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına kadar hayatını ve şahsiyetini, ahlaki kişiliğini ve özelliklerini, tebliğ faaliyetlerini, siyaseti ile askeri mücadelelerini konu alan ilim dalı olarak kabul edilmektedir.

Siyer dalında yazılmış eserlere Siyer-i Nebi, es-Siretü’n-Nebeviyye adları verilmektedir.

Siyer ilminin İslami açıdan önemi ise Hz. Peygamber’in doğumundan vefatına kadar olan dönemi konu edinerek İslam dininde kaynak olan sünnet ve hadislere bağlı olmasının yanında  İslam tarihinin de bir parçası olmasıdır.

Hz. Peygamber’in hayatına dair bilgilerin ulaşılmasını sağlayan siyer ilmi sayesinde Hazreti Peygamberin hangi olayları yaşadığını ve bu olaylar ile hangi hadislerin söylendiği ve surelerin indirildiği bilinmektedir. Hazreti Peygamberin tüm hayatının konu edindiği siyer ilminde özellikle peygamberlik, cihat anlayışı, tebliğ gibi faaliyetlerin önemi de anlaşılmaktadır.

Siyer ilmi kaynaklarından en önemlileri sahih hadisler olmaktadır. Hazreti Peygamberin döneminde söylemiş olduğu hadisler ve sünnetleri siyer ilminin de ana kaynaklarını oluşturmaktadır.

İslami açıdan en sahih ve güvenilir hadislerin büyük bir kısmını ihtiva eden altı hadis kitabına Kütüb-i Sitte, üç eser ilavesiyle oluşan meşhur dokuz hadis kitabına ise Kütüb-i Tis’a denir. Bu eserlerin isimleri şöyledir;

Buhârî: el-Câmiu’s-sahih

Müslim: el-Câmiu’s-sahih

Ebu Dâvûd: es-Sünen

Nesâî: es-Sünen

Tirmizî: es-Sünen

İbn Mâce: es-Sünen

Dârimî: es-Sünen

İmam Mâlik: el-Muvatta

Ahmed b. Hanbel: el-Müsned

Siyer ilminin en önemli kaynağı ise Kuran-ı Kerim olmaktadır. Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerde geçen Hazreti Peygamberin hayatına yönelik ayetler siyer ilminin de faydalandığı kaynaklarıdır.

Siyer ilmi Hazreti Peygamberin yaşayış biçimini insanlara anlatan ve Hazreti Peygamberin kişiliği ve ahlaki özelliklerini bir bütün halinde inceleyen bir ilim olduğu için oldukça kıymetlidir. Müslümanların Hazreti Peygamberin yaşayışından ve olaylara karşı nasıl muamele ettiğini öğrenmek için başvurulan bir kaynak olmaktadır. Siyer ilmi içerisinde Hazreti Peygamberin katılmış olduğu savaşları konu edinen meğâzî ilmi de yer almaktadır. Bu boyutuyla siyer ilmi meğâzî ilmi gibi diğer ilimlerle iç içe bir kaynak olma özelliğini göstermektedir. Siyer-Siyer-i adıyla adlandırılan ilim eserlerinin Müslümanlarca okunarak içerisindeki bilgilerden faydalanmak gerekmektedir.

Juasxx5V

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir