Esmaül Hüsna Nedir Zikri Nasıl Çekilir? ALLAH’ın 99 İsminin Okunuşu, Anlamları ve Faziletleri

“Esmaül Hüsna” ifadesi Arapça’da önemli bir anlama sahiptir. Bu ifadeyi daha ayrıntılı bir şekilde incelemek için her iki kelimenin anlamlarını tek tek ele almak gerekir.

Bu makalede ve Esmaül Hüsna Zikir Allah’ın 99 ismi Okunuşu Anlamları Faziletleri Nas hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

“Esmaül” kelimesi, Arapça’da çoğul isim anlamına gelir. Bu, birden fazla ad veya ismi ifade eder. Diğer yandan, “Hüsna” kelimesi Arapça’da ‘en güzel’, ‘en seçkin’, veya ‘en mükemmel’ anlamına gelir. Bu iki kelimenin birleşimi, ‘en güzel isimler’ anlamına gelir.

Bu en güzel isimlerin kapsamı, bütün Evreni kapsayan ve her şeyi ayrıntılı olarak bilen yaratıcımız ALLAH’ı ifade eder. Esmaül Hüsna, bu bağlamda, Allah’ın 99 ismini ve bu isimlerle ifade edilen kapsamlı özellikleri içerir. Her bir isim, Allah’ın farklı bir niteliğini temsil eder ve O’nun evrendeki kudretini, merhametini, adaletini ve diğer tüm mükemmelliklerini simgeler.

Bu şekilde, ‘Esmaül Hüsna’ terimi, tüm evrendeki en güzel, en anlamlı ve en kapsamlı isimlerin toplamını temsil eder, ve bu isimler Allah’ın yalnızca kendine aittir. Yani, bu terim, O’nun yalnızca kendine özgü niteliklerini ve özelliklerini tanımlamak için kullanılır. Bu da, O’nun kudretinin, merhametinin, adaletinin ve mükemmelliğinin evrenin her yerinde olduğunu ve her şeyi kapsadığını ifade eder.

Esmaül Hüsna Zikri Nasıl Çekilir?

Tesbihler genellikle zikir çekmek için kullanılan dini araçlardır ve çoğunlukla 33 boncuktan oluşurlar. Bu boncuk sayısı, İslam’ın geleneksel olarak öne çıkan üç temel zikir (Tasbeeh, Tahmeed ve Takbeer) çekilmesi için kullanılır: “Subhanallah” (Allah’ın yüceliğine), “Elhamdülillah” (Allah’a şükürler olsun), ve “Allahu Akber” (Allah en büyüktür). Her biri genellikle 33 kez tekrarlanır.

Bazı daha büyük tesbihler ise, daha kapsamlı bir zikir deneyimi için 99 boncuktan oluşur. Bu, İslam inancına göre Allah’ın 99 ismiyle (Esmaül Hüsna) doğrudan ilintili olan bir sayıdır. Her bir isim, Allah’ın farklı bir özelliğini veya niteliğini temsil eder.

Bu tür bir tesbih kullanılarak, zikir çekme deneyimi daha da zenginleştirilebilir. 99 boncuklu bir tesbih kullanarak, her boncuğu Allah’ın farklı bir ismiyle ilişkilendirebilirsiniz. Yani, her boncuğu çektiğinizde, farklı bir ismi zikredebilirsiniz. Bu, sadece bir zikir ritüeli olmanın ötesinde, aynı zamanda Allah’ın farklı niteliklerinin ve isimlerinin meditasyonu ve hatırlanması anlamına da gelir. Bu, kişinin manevi deneyimini ve Allah ile olan bağını derinleştirebilir. Bu yöntem, Allah’ın tüm isimlerinin anlamlarını ve onların her birinin ifade ettiği mükemmellikleri daha iyi anlamak için güçlü bir araç olabilir.

Esmaül Hüsna’nın Faziletleri Nelerdir?

Allah’ın 99 isminin ezberlenmesi, bazıları için zorlu bir görev gibi görünebilir, hatta bazıları için neredeyse imkansız gibi görünebilir. Ancak, bu isimlerin anlamlarına ve faziletlerine dikkatlice bakıldığında, bu görevin aslında sanıldığı kadar zor olmadığı anlaşılır. Esmaül Hüsna’nın faziletlerini öğrenmeye ve anlamaya başladığınızda, bu isimleri ezberlemeye gönülden heves duyacaksınız. Isimlerin her birinin anlamlarını bilmek, onları akılda tutmayı ve hatırlamayı daha kolay hale getirecektir.

Cehennem, Allah’tan sonra müminlerin belki de en çok korktuğu şeydir. Ancak Esmaül Hüsna, cehennem ateşinden korunmanın bir yolunu sunabilir. Her bir isim, Allah’ın birçok özelliğini ve niteliğini temsil eder ve her biri kendi içinde bir mucize barındırır. Bu, hastalıklara, kötülüklere ve zorluklara karşı bir çözüm sunabilir.

Esmaül Hüsna’yı sürekli okuyan ve dilinden düşürmeyenler için, dualarının hızla kabul edileceği ve her müminin ulaşmayı arzuladığı cennetle müjdelenmişlerdir. Esmaül Hüsna’nın yanı sıra Ayetel Kürsi ve Yasin Suresi de okunabilir.

Esmaül Hüsna, Allah’a olan derin sevgi ve saygıyı ifade eder. Bu isimlerin zikir ve dua sırasında kullanılması, duaların kabulünü kolaylaştırır ve sevap kazandırır. Ayrıca, bu isimler kalplere huzur ve sakinlik getirir.

Bilinen ve bilinen en büyük varlık olan Allah’a ait olan Esmaül Hüsna, sahiplerine çeşitli yetenekler ve onur kazandırır. Bu isimler, Allah hakkında gerçek, doğru ve yeterli bilgiye sahip olmamızı sağlar. Dolayısıyla, Esmaül Hüsna’yı öğrenmek ve anlamak, hem manevi anlamda zenginleştirici bir deneyim olabilir, hem de bize hayatımızdaki zorluklarla başa çıkmak için bir yol sunabilir.

Esmaül Hüsna Zikri Nasıl Çekilir?
Esmaül Hüsna Zikri Nasıl Çekilir?

Esmaül Hüsna ALLAH’ın 99 İsminin Okunuşu ve Anlamları

Allah: Yaradan İbadete sadece O layıktır, O yücedir.

 1. Er-Rahman: Hayırsever, bağışlayan, affeden, Bütün yaratılanlar için hayır ve rahmet dileyen.
 2. Er-Rahim: Merhametli
 3. Ya-Malik: Evrendeki her şeyin tek yöneticisi
 4. Ya Kuddüs: En kutsal, Her türlü kusurdan arınmış olan.
 5. Es-Selaam: Barışın bedeni, Her türlü kusurdan münezzeh olan.
 6. Al-Mu’min: O’ndan başka kimsenin ilah olmadığına bizzat şahid olan. Ve O’ndan başka ilah olmadığına inananların doğru olduğuna şahitlik etti.
 7. Ya-Muhaymin: Güvenliğin Koruyucusu Yarattıklarının bütün yaşadıklarına şahitlik eden
 8. Ya-Aziz: Güçlü Olan, Yenilmeyen
 9. Ya-Jabbar: Her Şeye Kadir Olan Mülkünde dilediğinden başkası olmayan
 10. Ya-Mutakabbir: Hâkim Olan
 11. Ya-Halik: Yaratıcı Yokluktan varlığa her şeyi yaratan
 12. Al-Baari: Yaratan, Varlıkları tekrar yaşama döndürmeye Gücü yeten Yaratıcı.
 13. Ya-Musavvir: Kusursuz şekillendirici yaratıklarını farklı şekillendiren.
 14. Al-Gaffaar: Büyük Bağışlayıcı, kullarının günahlarını defalarca bağışlayan.
 15. Al-Kahhaar: Her Şeye Egemen Olan Hâkim, Kusursuz Güç sahibi olan ve her şeye gücü yeten.
 16. Ya-Vahhab: En Yüce Bağışlayan Karşılıksız bol vermekte cömert olan. Helal ya da haram fayda sağlayan her şeydir.
 17. Er-Rezzak: Bütün yarattıklarının rızkını sağlayan yaradan
 18. Ya-Fattah: Bütün sorunların çözen
 19. Ya-Alim: Her Şeyi Bilen
 20. Ya-Kabıd: Hikmeti ile rızkı daraltan, cömertliği ve rahmeti ile genişletendir.
 21. Ya-Basit: Genişletici dilediğine sonsuz bolluk verebilen
 22. Ya-Hafid: Dilediğini helâkıyla alçaltan ve rızkıyla dilediğini yükseltendir.
 23. Er-Raafi: Yücedir, yükseltendir, dilediğini helak ederek alçaltan, dilediğini yükseltendir.
 24. Ya-Mu’izz: Şeref Veren, O dilediğini yüceltir.
 25. Ya-Mudhill: Alçakgönüllü.
 26. Es-Sami: Her Şeyi İşiten
 27. Ya-Basir: Her Şeyi Gören
 28. Ya-Hakem: Tarafsız Hâkim
 29. Ya-Adl: Adil olan
 30. Ya-Lateef: İncelikleri Bilen
 31. Ya-Habir: Her Şeyi Bilen
 32. El Halim: Hak edenlere cezayı erteleyen ve sonra onları bağışlayandır.
 33. Ya-Adzheem: Muhteşem Olan
 34. Ya-Gafuur: Büyük Bağışlayan
 35. YA-Sakuur: Çok şükreden, az itaate çok sevap verendir.
 36. Ya-Ali: En Yüce, Yaratılmışların sıfatlarından apaçık olandır.
 37. Ya-Kabeer: En Büyük Olan
 38. Ya-Hafidh: Koruyucu
 39. Ya-Mucit: Her yarattığı varlığın rızkını verendir
 40. Ya-Hasib: Yarattıkları arasındaki hesabı en iyi gören
 41. Ya-Celil: Görkemli Olan
 42. Ya-Kerem: Cömert Olan
 43. Er-Rakib: Dikkatli Olan hiçbir şey eksik değildir
 44. Ya-Mucib: Dualara cevap veren kabul eden
 45. ​​​​Ya-Vasi: Her Şeyi Kaplayan, bilen, ilmi ile kontrol eden
 46. Ya-Hakim: Bilge Olan
 47. Ya-Vedud: Mümin kullarını seven, mümin kulları da O’nu sever. Kuran’da Bulunan Ayet(ler): (11:90) (85:14)
 48. Ya-Mecid: En Yüce, Kusursuz Güç, Merhamet, Cömertlik ve İyilik sahibi olandır.
 49. Ya-Bais: Diriltici, ölümden, kullarını öldükten sonra ödül veya ceza için dirilten.
 50. Eş-Şehid: Her Şeyi Gözlemleyen Şahit
 51. Ya-Hak: Gerçek, Gerçekten Var Olan.
 52. Ya-Vekil: Evrensel Vekil kendine ibadet edenleri en iyiye ulaştıran
 53. Ya-Kaviyy: En Güçlü Olan
 54. Ya-Metin: Kuvvetli, sağlam olan
 55. Ya-Veliyy: Koruyucu, kullarını seven ve onlara yardım eden
 56. Ya-Hamid: Tek Övgüye layık olan
 57. Ya-Muhsi: Evrende yarattığı her şeyin sayısından haberdar olan
 58. Ya-Mubdi: Yaratıcı İnsanı yaradan
 59. Ya-Muid: Yarattığı varlıkları öldürdükten sonra tekrar canlandıran
 60. Ya-Muhyi: Hayat Veren, Ruhu olmayan meniden canlı bir insan çıkaran.
 61. Ya-Mümit: Ölümü Yaratan
 62. Ya-Hayy: Ebedi Yaşayan
 63. Ya-Kayyüm: Kendi Kendine Var Olan
 64. Ya-Vacid: İşaret Eden Asla fakir olmayan Zengin, Ya-Vajd Zenginliktir.
 65. Ya-Mecid: En Yüce Olan
 66. Ya-Vahid: Eşsiz
 67. Ya-Ahad: Tek Olan O Bir’dir
 68. Es-Samad: Yüce Sağlayıcı
 69. Ya Kadir: Her Şeye Kadir Olan, Muktedir
 70. Ya-Muktadir: Her Şeye Egemen Olan
 71. Ya-Mukaddim: Hızlandıran Dilediğini öne alır, dilediğini geciktirir
 72. Ya-Muakhhir: Erteleyen
 73. Ya Evvel: İlk Olan Varlığının başlangıcı olmayandır.
 74. Ya-Ahir: Son, Varlığı sonsuz olan.
 75. El-Zahir: Varlığı Algılanabilir Olan
 76. Ya-Batin: Algılanamaz, Gizli, Hiçbir şey O’nun üstünde ve hiçbir şey O’nun altında olamaz
 77. Ya-Vali: En Yüksek Otorite Sahibi, idareci
 78. Ya-Muta’ali: Çok Yüce Olan, Yüceler Yücesi
 79. Ya-Barr: Tüm İyiliğin Kaynağı
 80. Ya Tevvâb: Tövbeyi Her Zaman Kabul Eden
 81. Ya-Muntakim: Misilleme Yapan Muzaffer olarak düşmanlarına galip gelen ve onları günahlarından dolayı cezalandıran
 82. Ya-Afüvv: Yüce Affedici, bağışlayan
 83. Er-Rauf: Aşırı merhametli, Allah’ın rahmeti, yarattıklarından dilediğine ihsan etmesidir.
 84. Ya Malik-ül-Mülk: Ebedi Hâkimiyet Sahibi
 85. Ya Zül Celali vel İkram: Azamet ve Şeref Sahibi
 86. Ya-Muksit: Adil Olan
 87. Ya-Cami: Toplayıcı, kıyamet günü herkesi bir araya toplayacak olan
 88. Ya-Gani: Kendi Kendine Yeterli Olan Yaratılmaya ihtiyacı olmayan.
 89. Ya-Muğni: Zenginleştiren, Yaratılmışların ihtiyaçlarını gideren.
 90. Ya-Mani : Önleyici, Engelleyen
 91. Ed-Darr: Sıkıntı Veren, Zarar veren, dilediğine ulaşır, dilediğine de fayda verir.
 92. Ya-Nâfi: Fayda Sağlayan
 93. Ya-Nur: İlk Işık, yol gösteren.
 94. Ya-Hadi: Hidayet Sağlayıcı
 95. Ya-Badi: Eşsiz Olan
 96. Ya-Baki: Daima Yaşayan
 97. Ya-Varis: Ebedi Mirasçı, her şeyin sahibi
 98. Er-Reşid: Doğruluk Yolu Rehberi
 99. Es-Sabur: Sabırlı, günahkarları hemen cezalandırmayan.

Editörün Seçimi Allah’ın Bazı isimleriyle Dua Etme, Bunu gün içinde dilediğiniz kadar çekebilirsiniz.
bizim tavsiyemiz 160 adettir.

İrade vererek kuluna şerksiz şirksiz iman verirsin, günahlarımızı ve pişmanlıklarımızı affet çünkü sen hikmet ve hüküm sahibisin.

YA MÜRİYD İrade Veren
YA MÜMİN Şerksiz Şirksiz iman eden
YA KUDDÜS Her türlü eksiklikten münezzeh
YA HAKİM Hikmet ve hüküm sahibi

——

Her şeyi ilimiyle müşahadele ettiren kolaylaştırarak açan her şeyi en ayrıntısıyla ilmi fark ettiren.

YA ALİYM “İlim” özelliği sebebiyle sınırsız sonsuz her şeyi ve her boyutu, her yönüyle Bilen!
YA FETTAH Kolaylaştırarak Açan
YA NUR hakikati itibarıyla ilim Her şeyin kaynağı olan

——

Fiiller alemini yaratarak kulunda eksikleri kapatan pişmanlıkları ve günahlarını bağışlayan has kullarına baktığı nazardan bakarak muhafaza eden Allah…

YA MALİK Fiiler alemini yaratan ve sahibi
YA KUDDÜS Her türlü eksiklikten münezzeh (günahların pişmanlıkların af dilemek için kullan)
YA HAFIZ Has kullarını helak ve şer yerlerinden muhafaza eden, kudretliyle her şeyi dengede tutan
YA ALLAH Müşahadele edilemeyecek